Ochrana osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů - GDPR

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je VH Eco group, a.s. IČ: 07923732 se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha, spisová značka B 24236 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen: „správce“ nebo „VH Eco“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou: VH Eco group, a.s., Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, info@vhecogroup.cz, +420 602 621 863
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a /nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
  1. jméno a příjmení
  2. e-mailová adresa
  3. poštovní adresa
  4. telefon
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 3. Správce zpracovává osobní údaje při návštěvě webových stránek: www.vheco.cz a www.vhecogroup.cz (případně dalších stránkách společnosti VH eco group, a.s.)

III. Technické údaje zpracovávané při návštěvě webových stránek

Pokaždé, když uživatel navštíví webové stránky www.vheco.cz a/ nebo www.vhecogroup.cz případně využije přístup k souborům, vedou se o tom záznamy v protokolárních souborech. Uložená data nejsou personalizovaná, to znamená, že společnost nemůže sledovat, jaká data si prohlížel konkrétní uživatel.

Konkrétně jsou o návštěvě webových stránek evidovány následující údaje:

- Název souboru
- Datum a čas přístupu
- Objem přenesených dat
- Zpráva o tom, zda byl přístup úspěšný
- Anonymizovaná IP adresa
- Popř. operační systém a vyhledávač vašeho počítače
- Webová stránka, z níž jste stránky VH Eco group, a.s. navštívili

Proto nemohou být vytvářeny osobní profily uživatelů. Výše uvedené údaje se vyhodnocují pouze pro statistické účely.

Soubory cookie

Webové stránky www.vheco.cz a www.vhecogroup.cz využívají soubory cookie. Které slouží k rozpoznávání uživatelů/ majitelů internetového připojení, pokud se tito na dané webové stránky vrátí. Cookie jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do vašeho počítače. Jejich cíem je optimalizovat obsah a fungování webových stránek společnosti. Většinou se přitom jedná o dočasné soubory cookie („session cookie“), které se mažou poté, co zavřete prohlížeč.

Soubory cookie někdy také obsahují informace, na jejichž základě můžete být automaticky rozpoznáni. Identifikaci umožňuje IP-adresa uložená v souborech cookie. Takto získané informace slouží k optimalizaci webových stránek společnosti a ke snadnějšímu přístupu na ně. Ukládání souborů cookie lze zakázat příslušnou volbou v internetovém prohlížeči, mějte ale na paměti, že pak nebudete moci plně využívat všechny funkce webových stránek společnosti VH Eco group, a.s.

Webová analýza

Webové stránky www.vheco.cz a www.vhecogroup.cz používají open-source-software ke statistickému vyhodnocování provozu na stránkách. Software pracuje s „cookies“, což jsou textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a slouží k analýze provozu na stránkách a případně k jejich optimalizaci. Za tímto účelem jsou informace o provozu na stránkách , vygenerované soubory cookie, přenášeny na server společnosti. Ihned po zpracování IP-adresy proběhne jejich anonymizace a až poté je IP-adresa uložena. Informace obsažené v cookie souboru o tom, že jste tyto webové stránky navštívili, nejsou předávány třetím osobám.

Na webových stránkách www.vheco.cz a www.vhecogroup.cz probíhá sběr a ukládání dat pro účely marketingu a optimalizace stránek. Z těchto údajů mohou být pod pseudonymem sestavovány uživatelské profily. K tomu mohou sloužit cookies. Soubory cookies umožňují při opětovné návštěvě stránek rozpoznat prohlížeč uživatele. Údaje získané prostřednictvím těchto technologií lze použít k osobní identifikaci návštěvníka stránek a spárovat je s osobními údaji nositele pseudonymu jen v případech, kdy s tím dotyčný zvlášť souhlasil. Sběr a ukládání svých osobních údajů může návštěvník stránek s účinností do budoucna kdykoliv zakázat. („byli jste z monitoringu vyjmuti“).

Remarketing a soubory cookie

Webové stránky www.vheco.cz a www.vhecogroup.cz využívají funkci remarketing nebo funkci „podobné segmenty publika“ společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mounain View, CA 94043, USA.

Díky těmto funkcím Vám může být na stránkách v obsahové síti Google zobrazována personalizovaná reklama. Za tím účelem se Vám při návštěvě webových stránek do prohlížeče uloží soubor cookie. Podle svého vyjádření společnost Google ukládá data do protokolu serveru a po 9 až 18 měsících z nich odmazává části IP adresy a informaci o souborech cookie. Bližší informace naleznete na http:/www.google.com/policies/technologies/ads/.

Zamezit instalaci souborů cookie a tím zabránit remarketingu ve vašem prohlížeči lze několika způsoby. Můžete si nainstalovat do prohlížeče plugin, kterým natrvalo deaktivujete soubory cookie.

Rovněž si sami můžete v prohlížeči zvolit nastavení, kterým instalaci souborů cookie zakážete.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům – to znamená, že Vám společnost VH Eco group, a.s. na základě Vaší žádosti poskytne informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracovává, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po kterou budou uloženy.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.)

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že VH Eco group, a.s. můžete požádat, aby s Vašimi osobními údaji dále nepracovala, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracované údaje přesné, případně zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).

Máte právo na přenositelnost vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, aby Vám VH Eco group, a.s. poskytla zpracované osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému zprávci (poskytovateli služeb).

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem – v takové případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

IV. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem
 2. splnění právní povinnosti správce
 3. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)
 4. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 2. plnění právních povinností vůči státu,
 3. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. e strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

V. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
  2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže i bez návrhu subjektu osobních údajů.

VI. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Správce dále v rámci plnění smluvního vztahu a dalších činností poskytuje shromážděné osobní údaje třetím subjektům, mezi něž patří následující osoby:
  1. podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
  2. zajišťující služby provozování e-shopu
  3. zajišťující marketingové služby/na základě smlouvy
  4. CRM od dodavatele Raynet (icloud uložiště)/na základě smlouvy
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje jiným subjektům, než uvedeným v předchozím odstavci ani do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům
  2. právo opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování
  3. právo na výmaz osobních údajů
  4. právo vznést námitku proti zpracování
  5. právo na přenositelnost údajů
  6. právo odvolat souhlas se zpracováním, a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce: info@vhecogroup.cz
 2. V případě, že nebudete souhlasit se způsobem, jakým o Vás zpracováváme osobní údaje, obraťte se na nás a pokusíme se společně každý problém vyřešit. Nebudete-li spokojeni se způsobem řešení, máte dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, jež jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, k nimž přijdou do styku.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
 4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020

Nastavení souborů cookies
Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?
Povolit vše Přizpůsobit
Podrobné nastavení cookies « zpět
Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí webu a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Souhlas pro každou kategorii můžete kdykoliv změnit.

Nezbytné cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí (uchovávání produktů v košíku, fungování filtrů, přihlášení). Bez těchto souborů cookies nebude webová stránka správně fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.
Analytické cookies
Umožňují nám sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá náš web zlepšovat tak, aby Vám lépe sloužil. Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami - Google Analytics.
Cookies pro marketing
Používáme je, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našem webu, tak na stránkách třetích subjektů. Údaje jsou anonymizované takže není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby.
Reklamní cookies
Reklamní cookies používáme, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našem webu, tak na stránkách třetích subjektů. Údaje jsou anonymizované takže není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby. Reklamní cookies jsou nastavovány třetími stranami - Facebook pixel, Sklik - retargeting.

Povolit všechny cookies Povolit vybrané cookies