Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti VH Eco group a.s. - prodej zboží

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na uzavírání veškerých kupních smluv mezi společností VH Eco group a.s. se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, Praha 1, 110 00, IČ: 079 23 732, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24236, realizovaných v souvislosti nebo na základě prodeje Zboží z nabídky Prodávajícího v internetovém obchodě Prodávajícího na adrese www.vheco.cz (dále jen "Internetový obchod" či "E-shop"), případně na služby nabízené či poskytované Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s nabídkou a prodejem Zboží.
  2. Provozovatelem Internetového obchodu je společnost VH Eco group a.s. se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, Praha 1, 110 00, IČ: 079 23 732, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24236.
  3. Není-li v těchto podmínkách nebo mezi stranami výslovně sjednáno jinak, práva a povinnosti stran vztahující se ke Zboží, použijí se obdobně také pro poskytování služeb.
  4. V souladu s ust. § 1751 Občanského zákoníku jsou tyto obchodní podmínky neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu postupem dle čl. 3 těchto obchodních podmínek, pokud se smluvní strany výslovně nedohodly na odlišných podmínkách.
  5. Tyto obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na uzavírání veškerých kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (telefon, elektronická pošta apod.).
  6. Práva a povinnosti odchylné od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  7. Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tím však zůstávají nedotčena práva a povinnosti vzniklé z kupních smluv uzavřených před účinností nových obchodních podmínek.
 2. Definice pojmů

  Pojmy a slovní spojení začínající velkým písmenem mají pro účely těchto obchodních podmínek následující význam:

  Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, případně smlouva o dílo, pokud smluvními stranami jsou na straně jedné spotřebitel a na straně druhé podnikatel.

  Prodávajícím (dodavatelem) se rozumí společnost VH Eco group a.s., která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Společnost VH Eco group a.s. má status podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu Zboží nebo poskytuje služby.

  Kupujícím-spotřebitelem se rozumí člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

  Kupujícím-podnikatelem je osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání ve smyslu ust. § 420 Občanského zákoníku.

  Kupujícím se rozumí jakákoli osoba, ať již v postavení spotřebitele či podnikatele.

  Zbožím se rozumí movitá věc (včetně jakýchkoli komponentů, součástek, materiálu, příslušenství apod.) určená jednotlivě nebo co do množství a druhu, jejíž specifikace odpovídá Nabídce, a to bez ohledu na to, zda je v kupní smlouvě Zboží označeno jako produkt, výrobek, materiál, věc apod.

  Nabídka je právní jednání směřující k uzavření kupní smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

  Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 3. Kupní smlouva a způsob jejího uzavření
  1. Veškerá prezentace Zboží umístěná na webovém rozhraní Internetového obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se neaplikuje.
  2. Kupující se při výběru Zboží nemůže odchýlit od Nabídky Prodávajícího. Pokud Kupující v objednávce uvede jiné Zboží, než které Prodávající nabízí, případně Zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne.
  3. Internetový obchod obsahuje Nabídku Zboží, které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé Nabídky Zboží je taktéž označení výrobku (produktu) a popis jeho vlastností (parametrů), údaj o konečné ceně v tuzemské měně včetně všech daní a poplatků, skladové dostupnosti, nákladech spojených s dopravou a odesláním a informace o způsobu jeho použití, je-li to s ohledem na charakter Zboží potřebné. Tím zůstává nedotčeno oprávnění Prodávajícího uzavřít s Kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  4. Kupující vloží vybrané Zboží, které je součástí Nabídky Internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do elektronického nákupního košíku webového rozhraní E-shopu. Po přihlášení Kupujícího, resp. po vyplnění jeho identifikačních údajů, volby způsobu dopravy/doručení objednávaného Zboží a způsobu úhrady kupní ceny za Zboží je Kupující seznámen (v rámci konfirmace objednávky) s konečnou kupní cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané Zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní a ostatních poplatků.
  5. Kupujícímu je před odesláním (potvrzením) objednávky kdykoliv umožněno zkontrolovat, opravovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Odesláním objednávky Kupující akceptuje nabídku Prodávajícího na Zboží (případně služby) vložené do košíku Internetového obchodu, souhlasí s těmito obchodními podmínkami a činí neodvolatelnou ofertu (návrh) Prodávajícímu na uzavření kupní smlouvy.
  6. Objednávku, která není se souhlasem Prodávajícího učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami, je Prodávající oprávněn neakceptovat.
  7. Prodávající bez zbytečného prodlení po přijetí objednávky Kupujícímu potvrdí akceptaci objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím při registraci jeho Uživatelského/Zákaznického účtu nebo v objednávce.
  8. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím (nikoliv odesláním objednávky). Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy, zejména povinnost Prodávajícího obstarat a dodat Zboží a povinnost Kupujícího Zboží převzít a zaplatit ujednanou cenu. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených Občanským zákoníkem je ve smyslu ust. § 1726 Občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající výslovně vylučuje v souladu s ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
  9. Prodávajícího si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané Zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že jsou v Internetovém obchodě uvedeny zjevně chybné či nestandardní údaje, zejména o Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, případně je-li Zboží vyprodáno či trvale nedostupné.
  10. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Po dokončení objednávky bude Kupujícímu zasláno e-mailové potvrzení této objednávky. Přílohou tohoto potvrzení je odkaz na aktuální znění obchodních podmínek a Pravidel ochrany osobních údajů.
  11. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována v souladu s právními předpisy za účelem jejího úspěšného splnění, případně za dalšími účely (viz. Pravidla ochrany osobních údajů) a není přístupná třetím osobám.
  12. Registrovaní uživatelé mají k uzavřeným smlouvám přístup po přihlášení na internetových stránkách Prodávajícího. Neregistrovaným zákazníkům bude smlouva zaslána v elektronické podobě na požádání.
  13. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v Internetovém obchodě a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Obrázky u Zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci. Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách Internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.
  14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
  15. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telekomunikační poplatky apod.) si hradí Kupující sám.
 4. Uživatelský/Zákaznický účet
  1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání Zboží (dále jen "Uživatelský/Zákaznický účet"). Webové rozhraní Internetového obchodu umožňuje Kupujícímu provádět objednávání Zboží i bez registrace.
  2. Pro účely registrace Kupujícího na webové stránce, její užívání Kupujícím a dále pro účely objednávání Zboží, uzavření a plnění kupní smlouvy je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu v rozsahu vyžádaném Prodávajícím správné, úplné a pravdivé údaje týkající se Kupujícího.
  3. Oprávněný přístup k Uživatelskému/Zákaznickému účtu je možný pouze po zadání uživatelského jména a hesla Kupujícího na webové stránce. Kupující je povinen uchovat v tajnosti a neposkytnout či nezpřístupnit třetí osobě údaje týkající se uživatelského jména a hesla a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za jakýkoliv neoprávněný přístup do Uživatelského/Zákaznického účtu či jakoukoli újmu způsobenou neoprávněným přístupem do Uživatelského/Zákaznického účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského/Zákaznického účtu jiným osobám.
  5. Prodávající může zrušit Uživatelský/Zákaznický účet, zejména v případě kdy Kupující Uživatelský/Zákaznický účet déle než 3 roky nevyužívá nebo v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.
  6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský/Zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména z důvodu nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího.
 5. Dodací lhůta
  1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané Zboží v termínu dohodnutém smluvními stranami. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností Prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, zpravidla 3-5 pracovních dnů. Ve výjimečných případech nebo v případě skladové nedostupnosti Zboží, může být dodací lhůta delší, přičemž Kupující bude o této skutečnosti neprodleně telefonicky či e-mailem vyrozuměn.
  2. Prodávající není v prodlení s plněním své povinnosti dodat Zboží řádně a včas, nemůže-li svou povinnost splnit z důvodu existence skutečností vylučujících jeho odpovědnost (tzv. vyšší moc). Takovými ospravedlnitelnými důvody se rozumí mimořádné a nepředvídatelné okolnosti nezávislé na vůli smluvních stran, které nebylo možné v době vzniku kupní smlouvy rozumně předvídat, zejména přírodní katastrofy, stávka, válečný či ozbrojený konflikt, terorismus, embargo, karanténa, vyhlášený nouzový stav, úřední rozhodnutí zakazující plnění, významné poruchy ve výrobě (odstávky provozu), podstatný nárůst cen materiálů a jiných vstupů.
 6. Výhrada vlastnického práva

  Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví Prodávajícího.

 7. Místo a způsob dodání a přechod nebezpečí škody
  1. Místem plnění (dodání) se rozumí závod (provozovna) Prodávajícího na adrese Elladom NN s.r.o., Dvořákova 594, 250 00 Čelákovice. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kupující bude Prodávajícího informovat, kdy je Zboží připraveno k vyzvednutí, případně o předpokládaném datu expedice prostřednictvím e-mailové zprávy.
  2. Na základě volby Kupujícího Prodávající dodá Zboží na místo a způsobem, který Kupující určí v objednávce. Kupující je povinen takto dodané Zboží převzít. V případě, že způsob přepravy je smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  3. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky Prodávajícím.
  4. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  5. Při převzetí Zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a případné závady neprodleně oznámit dopravci. Bezvadnost zásilky stvrdí Kupující podpisem dodacího listu, případně jiného dokladu osvědčujícího dodání Zboží.
  6. Nebezpečí vzniku škody, náhodné zkázy, ztráty či jiného znehodnocení Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost Zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 8. Storno objednávky

  Kupující má právo zrušit objednávku kdykoliv před expedicí Zboží, a to bez jakéhokoliv postihu. Takový požadavek musí Kupující vznést prostřednictvím e-mailu: info@vheco.cz.

 9. Cena zboží, platební podmínky a doprava
  1. Všechny ceny Zboží jsou smluvní. Ve webovém rozhraní E-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tedy včetně DPH a případných dalších daní a poplatků. Součástí ceny za Zboží nejsou doplňkové služby Prodávajícího, které budou účtovány zvlášť.
  2. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit některým z následujících způsobů:

   (a) v hotovosti, případně platební kartou v provozovně Prodávajícího určené k výdeji Zboží;

   (b) v hotovosti, případně platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek;

   (c) v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;

   (d) bezhotovostním převodem prostředků na účet Prodávajícího č. 1387876000/2700, vedený u Unicredit bank Czech and Slovak, a.s.;

   (e) On-line platbou kartou nebo on-line bankovním převodem u společnosti ComGate Payments - https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana/
   ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel:  +420 228 224 267

   (f) prostřednictvím úvěru/zápůjčky poskytnuté třetí osobou;

   (g) na splátky dle podmínek stanovených Prodávajícím.

  3. Fakturu, která obsahuje náležitosti účetního a daňového dokladu obdrží Kupující na e- mail, který uvedl v objednávce. Kupující se zasláním dokladu v elektronické podobě výslovně souhlasí.
  4. V případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání odpovídající částky na účet Prodávajícího.
  5. Prodávající oprávněn požadovat kdykoli uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu. Vylučuje se použití ust. § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku.
  6. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje Kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických služeb.
  7. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  8. Zboží je kupujícímu dodáno prostřednictvím vnitrostátní balíkové přepravy PPL PARCEL CZ PRIVATE: Inkaso dobírky od příjemce je možné pomocí platební karty nebo v hotovosti. Možnost doručení do výdejních míst PPL Parcel shop a sledování pohybu zásilky na www.ppl.cz. Maximální váha balíku je 31,5 kg. Maximální rozměr 120x60x60 cm a zároveň součet obvodu a délky max. 360 cm.
   V ceně přepravného je základní odpovědnost PPL do 50 tis. Kč. 
 10. Smluvní pokuta

  V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny Zboží je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý den bezprávného omeškávání s úhradou, nejvýše však do částky kupní ceny.

 11. Odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy
  1. V souladu s ust. § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku má Kupující-spotřebitel u smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) právo odstoupit do 14 dnů od převzetí Zboží, resp. od převzetí poslední dodávky Zboží, je-li obsahem koupě několik druhů Zboží nebo se Zboží skládá z několika částí, a to bez uvedení důvodu a jakékoli sankce. Odstoupení je účinné i tehdy, je-li prohlášení o odstoupení, případně jiný jednoznačný (zrušovací) projev vůle poslední den lhůty odeslán na adresu sídla Prodávajícího.
  2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší (ex tunc). Odstoupením (zánikem) smlouvy zůstává nedotčen nárok na vydání Zboží, nárok na zaplacení nákladů spojených s vrácením Zboží, nárok na náhradu způsobené újmy, nárok na zaplacení úroků z prodlení, pokut, penále a jiných obdobných peněžitých sankcí. Tyto nároky trvají i po zrušení (zániku) kupní smlouvy.
  3. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení Zboží, které od něj obdržel. Kupující prokáže původ Zboží přiložením dokladu o koupi nebo záručního listu (je-li vystaven), případně jiným dokumentem, který prokazuje uzavření kupní smlouvy. Náklady spojené s vrácením Zboží nese Kupující.
  4. Kupující je povinen vrátit Zboží nepoškozené a neopotřebené (bez známek použití), kompletní včetně příslušenství a v obalu, který zajistí bezpečnost Zboží po dobu přepravy, je-li to možné. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, resp. jakékoli opotřebení či poškození Zboží nad rámec běžného vyzkoušení.
  5. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného Zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal. Jestliže Kupující zvolil při objednání Zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání, který Prodávající v Internetovém obchodu nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
  6. Byla-li snížena hodnota Zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebení Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím, jinak než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, Zboží je nekompletní či poškozené) je Kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. Prodávající je oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty Zboží, tj. jednostranně započíst částku představující náhradu škody, která mu vznikla užíváním Zboží v rozporu s ust. § 1833 Občanského zákoníku na částku vrácené kupní ceny.
  7. Pokud byly předmětem uzavřené smlouvy služby, bylo započato s jejich plněním, má Kupující povinnost uhradit poměrnou část ceny za spotřebované služby, pokud Kupující odstoupil od smlouvy.
  8. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle Kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí Kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 12. Odstoupení Prodávajícího od kupní smlouvy
  1. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v následujících případech:

   (a) existuje-li oprávněná pochybnost o identitě Kupujícího;

   (b) Kupující podstatným způsobem či opakovaně porušil svou povinnost z kupní smlouvy a/nebo obchodní podmínky;

   (c) nelze z objektivních důvodů na straně třetích osob dodat Zboží za ujednanou kupní cenu;

   (d) nelze z objektivních důvodů na straně třetích osob dodat Zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem;

   (e) Zboží se již nevyrábí či je nedostupné;

   (f) Kupující řádně a včas nezaplatil kupní cenu;

   (g) Kupující náležitě nepřevzal Zboží.

  2. Pro úpravu práv a povinností smluvních stran v souvislosti s odstoupením (zrušením) smlouvy platí obdobně ustanovení odst. 11.2., shora těchto obchodních podmínek.
 13. Odpovědnost za vady (práva z vadného plnění)
  1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že dodané Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména že nemá vady. Vadou se rozumí jakýkoli nedostatek vlastností (parametrů) Zboží, ať již smluvených či stanovených právními předpisy. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že:

   (a) Zboží má sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti s ohledem na povahu Zboží;

   (b) Zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc daného druhu obvykle používá;

   (c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

   (d) Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

   (e) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  2. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  3. Kupující je povinen dle ust. § 2104 Občanského zákoníku podle možnosti Zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
  4. Kupující-podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího-podnikatele založí i vada později vzniklá, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
  5. Kupující je povinen oznámit vadu Prodávajícímu be zbytečného prodlení poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
  6. U vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou) má Kupující-spotřebitel podle své volby právo požadovat:

   (a) odstranění vady dodáním nové věci nebo dodáním chybějící věci;

   (b) bezplatné odstranění vady opravou;

   (c) přiměřenou slevu z kupní ceny;

   (d) vrácení kupní ceny na základě odstoupení od kupní smlouvy.

  7. Podstatným se rozumí takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
  8. U vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou) má Kupující-spotřebitel podle své volby právo požadovat:

   (a) bezplatné odstranění vady;

   (b) přiměřenou slevu z kupní ceny.

  9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně nebo má Zboží větší počet vad, může Kupující-spotřebitel uplatnit:

   (a) právo na slevu z kupní ceny;

   (b) právo na výměnu Zboží;

   (c) právo na odstoupení od kupní smlouvy.

  10. Pod pojmem "větší počet vad" se rozumí současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad pod podmínkou, že každá jednotlivá vada brání řádnému užívání Zboží.
  11. Pod pojmem "odstranitelné vady" se rozumí takové vady, které lze odstranit opravou a po jejichž odstranění se Zboží stává bezvadným, zejm. vady, jejichž odstraněním se nezhorší původní vzhled, jakost, funkce a užitné vlastnosti Zboží. Posouzení charakteru vady přísluší Prodávajícímu.
 14. Záruka za jakost
  1. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že Zboží (výrobek) bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
  2. Záruka se nevztahuje na:
   1. (a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
   2. (b) na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým (běžným) užíváním;
   3. (c) u použitého Zboží na vadu odpovídající míře běžného používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím;
   4. (d) mechanické poškození Zboží způsobené Kupujícím nebo třetí osobou;
   5. (e) vady způsobené neodbornou nebo nesprávnou přepravou, skladováním, montáží (uvedením do provozu), údržbou nebo obsluhou, zanedbanou péčí o Zboží nebo zásahem do Zboží (zejména porušení pečetí);
   6. (f) vady způsobené nadměrným zatěžováním Zboží nebo používáním Zboží takovým způsobem, který je v rozporu s dokumentací výrobce Zboží nebo obecnými zásadami užívání Zboží;
   7. (g) vady způsobené použitím Zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, mechanickými, chemickými nebo fyzikálními vlivy podmínkám uvedeným v dokumentaci výrobce Zboží nebo podmínkám přiměřeným běžnému užívání Zboží;
   8. (h) vady způsobené vyšší mocí, zejména elektrickým výbojem nebo přírodními živly jako je voda, oheň, vítr, země anebo jinými extrémními přírodními a fyzikálními procesy.
 15. Záruční doba
  1. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady začíná běžet od okamžiku odevzdání věci Kupujícímu, bylo-li Zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití Zboží do místa určení. Má-li Zboží uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení Zboží do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do [●] dnů od převzetí Zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
  2. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od převzetí.
  3. Záruční doba a práva vyplývající ze záruky za jakost se uplatní pro Kupující-podnikatele v rozsahu, který stanoví in concreto Prodávající (výrobce). Nebude-li stanoveno jinak, poskytuje Prodávající Kupujícímu-podnikateli záruku v délce 24 měsíců.
  4. Prodávající běžně nevydává k prodanému Zboží záruční listy. Pro uplatnění reklamace je dostačující doklad o koupi Zboží. Na žádost Kupujícího-spotřebitele je Prodávající povinen potvrdit v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění (záruční list).
 16. Reklamace
  1. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího, a to písemným oznámením označeným slovy "REKLAMACE" a předložením Zboží (připouští-li to jeho povaha). Reklamace se považuje za včas uplatněnou, je-li odeslána Prodávajícímu poslední den záruční doby. V oznámení (reklamaci) je Kupující povinen mj. uvést o jakou vadu se jedná, a jak se vada projevuje. K oznámení (reklamaci) je Kupující povinen předložit fakturu, doklad o splnění závazku (prodejka, dodací list či předávací protokol), případně prohlášení o záruce (záruční list), byl-li Prodávajícím předán. Nepředloží-li Kupující tyto doklady, má Prodávající právo reklamaci odmítnout.
  2. O reklamaci Prodávající rozhodne bez zbytečných průtahů, a to zpravidla do 30 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená dle druhu Zboží k odbornému posouzení vady.
  3. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající dále vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace Prodávající vydá Kupujícímu písemné oduvodnění zamítavého rozhodnutí.
  4. Reklamaci, včetně odstranění vad vyřídí Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím-spotřebitelem písemně nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí lhůty má Kupující-spotřebitel stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. V případě reklamace uplatněné Kupujícím- podnikatelem bude věc vyřízena ve lhůtě info@vhecogroup.cz dnů.
 17. Limitace odpovědnosti Prodávajícího za škodu

  V případě porušení podstatných smluvních povinností odpovídá Prodávající Kupujícímu- podnikateli pouze za škodu, která vznikla úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí Prodávajícího, jeho statutárního orgánu nebo zaměstnanců. V případě porušení nepodstatných smluvních povinností Prodávající odpovídá Kupujícímu-podnikateli toliko za škodu, která vznikla zaviněním Prodávajícího, jeho statutárního orgánu nebo zaměstnanců, přičemž neodpovídá za ušlý zisk. V obou případech nese Prodávající odpovědnost za škodu do výše typické škody, kterou bylo možno předvídat při uzavření kupní smlouvy, nejvýše však do částky kupní ceny Zboží.

 18. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
  1. Informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohynu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím Pravidel ochrany osobních údajů.
  2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 Občanského zákoníku. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info@vhecogroup.cz.
  3. V souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. j) Občanského zákoníku a dle § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele bere Kupující-spotřebitel na vědomí, že v rámci mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů se může Kupující- spotřebitel obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Podání k České obchodní inspekci lze podat písemnou formou, případně přes e-podatelnu na internetových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu u Prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ADR dostupné na webové stránce http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych- sporu-adr/.
  4. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle Občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
 19. Doručování
  1. Nebude-li ujednáno jinak, veškerá dokumentace související s procesem uzavření, plnění a ukončení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručena osobně, elektronickou poštou nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Uživatelském/Zákaznickém účtu, případně objednávce.
  2. Zásilka (zpráva) se považuje za doručenou:

   (a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zasílaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem;

   (b) v případě osobního doručení nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb okamžikem převzetí adresátem, případně též okamžikem odepření převzetí zásilky, odmítne-li adresát (jiná oprávněná osoba) zásilku bezdůvodně přijmout;

   (c) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a učinění výzvy adresátovi, aby si zásilku vyzvedl, dojde-li k uložení zásilky u poštovního orgánu, a to i v případě, že se adresát o uložení zásilky nedozvěděl.

 20. Řešení sporů
  1. Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím-spotřebitelem rozhodují obecné soudy s příslušnou jurisdikcí dle českých procesních předpisů.
  2. Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím-podnikatelem rozhodují obecné soudy České republiky, jejichž místní příslušnost je určena dle sídla Prodávajícího (tzv. prorogační úmluva).
 21. Archivace

  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám

 22. Kontakt

  Kontaktní údaje Prodávajícího (adresa pro doručování) jsou: VH Eco group, a.s., Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha.

 23. Rozhodné právo
  1. Právní vztahy, jakož práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platným právním řádem Česká republiky, zejména Občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele, jakož i ostatními věcně souvisejícími právními předpisy.
  2. Pro vztahy s mezinárodním (zahraničním) prvkem se rozhodným právem rozumí právní řád státu sídla Prodávajícího s vyloučením aplikace kolizních norem a ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980.
 24. Autorská a jiná práva
  1. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.
  2. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Internetový obchod a užívat Internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 25. Změna okolností

  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

 26. Změna obchodních podmínek

  Prodávající si vyhrazuje v souladu s ust. § 1752 Občanského zákoníku právo kdykoli změnit nebo upravit (doplnit) tyto obchodní podmínky bez souhlasu Kupujícího v přiměřeném rozsahu, a to zejména v zájmu efektivity a zlepšení kvality jím poskytovaných služeb. Prodávající je povinen v takovém případě poskytnout (vhodným způsobem zpřístupnit) Kupujícímu nové znění obchodních podmínek v textové podobě s viditelně vyznačenými navrhovanými změnami a určit přiměřenou lhůtu k vyjádření, zda jej Kupující akceptuje. Nové (aktualizované) znění obchodních podmínek Prodávající současně zveřejní na svých webových stránkách www.vheco.cz, nejméně patnáct (15) kalendářních dnů před nabytím účinnosti změněných (upravených) obchodních podmínek. Pokud Kupující nejpozději pět (5) kalendářních dnů přede dnem nabytí účinnosti změny nebo doplnění obchodních podmínek nesdělí Prodávajícímu svůj nesouhlas se zněním změněných či doplněných obchodních podmínek, platí, že Kupující navrhovanou změnu Obchodních podmínek přijal. V případě, že Kupující (odběratel) s navrhovanými změnami Obchodních podmínek nesouhlasí, je oprávněn závazek (plnění) vypovědět, přičemž výpovědní doba činí třicet (30) dnů.

 27. Přílohy

  Přílohu těchto obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 28. Účinnost

  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2021.

Nastavení souborů cookies
Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?
Povolit vše Přizpůsobit
Podrobné nastavení cookies « zpět
Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí webu a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Souhlas pro každou kategorii můžete kdykoliv změnit.

Nezbytné cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí (uchovávání produktů v košíku, fungování filtrů, přihlášení). Bez těchto souborů cookies nebude webová stránka správně fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.
Analytické cookies
Umožňují nám sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá náš web zlepšovat tak, aby Vám lépe sloužil. Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami - Google Analytics.
Cookies pro marketing
Používáme je, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našem webu, tak na stránkách třetích subjektů. Údaje jsou anonymizované takže není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby.
Reklamní cookies
Reklamní cookies používáme, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našem webu, tak na stránkách třetích subjektů. Údaje jsou anonymizované takže není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby. Reklamní cookies jsou nastavovány třetími stranami - Facebook pixel, Sklik - retargeting.

Povolit všechny cookies Povolit vybrané cookies